|   EN

(profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

Wybór specjalności następuje od trzeciego roku na zasadach określonych Uchwałą Senatu AJP Nr 63/000/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

Studia na kierunku ENERGETYKA o profilu praktycznym umożliwiają poznanie najnowocześniejszych technologii w dziedzinie wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej. Studia na kierunku energetyka zapewniają zdobycie specjalistycznego wykształceia, będacego odpowiedzią na rosnącą rolę problemów związanych z ekologicznym i efektywnym wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i wykorzystaniem energii elektrycznej. Wykształcenie zdobyte podczas studiów jest oparte na wiedzy technicznej z obszaru techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii. Studenci kierunku energetyka po ukończeniu dodatkowego szkolenia i zdaniu egzaminu mają możliwość uzyskania wymaganych ,,Prawem energetycznym'' zawodowych świadectw kwalifikacyjnych w zkresie ekslopatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 

SPECJALNOŚCI oferowane od piątego semestru studiów:

- elektroenergetyka

- odnawialne źródła energii

 

Specjalność: elektroenergetyka

Program kształcenia na specjalnosci elektroenergetyka jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i pozwala na zdobycie umiejętności zawodowych zwiazanych z prowadzeniem procesów na stanowiskach dozoru jako inżynierowie ruchu urządzeń i systemó energetycznych w zakładach przesyłu i dystrybucji energii; projektowaniem urządzeń i systemó energetycznych takich jak: elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), urbiny, wymienniki ciepła, kotły. Ponadto w ramach specjalności studenci uzyskują wysokospecjalistyzne umiejętności związane z prowadzeniem badań procesów przetwarzania energii, modernizacją procesów, maszyn i urządzeń energetycznych oraz wdrażaniem nowych technologii; sterowaniem i automatyzacją systemów i urządzeń energetycznych; projektowaniem, realizacją i nadzorem w zakresie instalacji smart gridoraz smart metering; identyfikowaniem i rozwiązywaniem problemów dotyczących jakości energii elektrycznej; realizacją i oceną wyników pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych wymaganych prawem budowlanym; nadzorem nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych; monitorowaniem i nadzorowaniem działalności przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów; tworzeniem i zarzadzaniem małymi firmami sektora energetycznego.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności elektroenergetyka są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się m.in. projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki zawodowej i rozproszonej, zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, elektrociepłowniach miejskich, firmach sektora budowlanego jak również jako specjaliści w dziedzinie energetyki w jednostakch samorządu terytorialnego.

 

Specjalność: odnawialne źródła energii

Program kształcenia na specjalności odnawialne źródła energii pozwala na przygotowanie przyszłego absolwenta do: prowadzenia procesów na stanowiskach dozoru jako inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych w zakładach przetwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przesiębiorstwach energetyki rozproszonej; projektowania i budowy urządzeń i systemów z odnawialnymi źródłami energii; prowadzenia nadzoru nad eksploatacją urządzeń i systemów z odnawialnymi źródłami energii. Ponadto w ramach specjalności studenci uzyskują wysokospecjalistyczne umiejętności związane z prowadzeniem modernizacji procesów i urządzeń energetycznych oraz wdrażaniem nowych technologii zwłaszcza wykorzystujących odnawialne źródła energii; sterowaniem i automatyzacją systemów oraz urządzeń energetyki odnawialnej; prowadzeniem działalności w zakresie projektowania, wykonania i nadzoru instalacji prosumenckich; monitorowaniem i nadzorowaniem działalności przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów; tworzeniem i zarządzaniem małymi firmami sektora energetyki rozproszonej.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności odnawialne źródła energii są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujacych się m.in. projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki zawodowej i rozproszonej, zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, elektrociepłowniach miejskich, firmach sektora budowlanego jak również jako specjaliści w dziedzinie energetyki w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

 

 

Back to top